Aktualnie realizowane inwestycje

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi inwestycjami.

Inwestycje w trakcie realizacji

Nowa inwestycja w Chorzowie ul. Żeromskiego
2020-07-22

UWAGA !!!

(aktualizacja 04.01.2021r. 8:30)


Zakończona została procedura II naboru i weryfikacji wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji przy ul. Żeromskiego w Chorzowie.


Zanonimizowana lista najemców wyłonionych w drodze II naboru wniosków o wynajecie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Żeromskiego w Chorzowie dostępna jest w niżej załączonym pliku.


Od dnia 04.01.2021r. pracownicy Regionalnego TBS będą kontaktować się z wnioskodawcami, aby dopełnić wszelkich formalności celem wyboru mieszkania, zawarcia umów partycypacji oraz najmu.
 
Uprzejmie prosimy o cierpliwość, ponieważ Spółka będzie kontaktowała się z wnioskodawcami według kolejności wynikającej z listy. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na panującą epidemię, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych w bezpośrednim kontakcie.

Lista najemców Pobierz

 

 

UWAGA:  II nabór wniosków

(aktualizacja 02.11.2020r. 10:25)

Miasto Chorzów oraz inwestor Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza II nabór wniosków o wynajem mieszkań w ramach inwestycji budowlanej
przy 
ul. Żeromskiego w Chorzowie.

 

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od 16 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020r.

Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej inwestora: http://regionalnetbs.pl/ oraz Urzędu Miasta Chorzów: https://bip.chorzow.eu/index.php?kat=159523486217716231, w formie papierowej w Urzędzie Miasta Chorzów (parter wejście od ul. Jagiellońskiej) i siedzibie inwestora. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z naborem dostępne są na stronie internetowej inwestora: http://regionalnetbs.pl/. Informacji na temat naboru udziela również Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu  tel. 32-416-5000 wew. 411 lub wew. 224.


Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Wydziału Zasobów Komunalnych UM Chorzów z dopiskiem "nabór wniosków ul. Żeromskiego" można złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów poprzez wrzucenie do urny usytuowanej przy wejściu do gmachu Urzędu; przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Chorzów Wydział Zasobów Komunalnych ul. Rynek 1 41-500 Chorzów z dopiskiem "nabór wniosków ul. Żeromskiego"; złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Osobiste lub przez pełnomocnika złożenie wniosku w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer 32 4165000 wew. 411 lub wew. 224.Przed złożeniem wniosku prosimy o szczegółowe zapoznanie się z uchwałą Nr XXIII/380/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020r. w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Chorzów naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finasowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” oraz zarządzeniem nr OR. 141.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie wykonania uchwały jw. określającymi warunki oraz zasady przeprowadzanego naboru.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Zasobów Komunalnych pod numer telefonu 32 4165000 wew. 224 lub wew. 411.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. prawidłowego wypełnienia wniosku:

 
•    wnioski niekompletne, błędnie wypełnione, nie podpisane będą podlegać odrzuceniu,
•    zaświadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku należy składać zgodnie ze wzorem lub na wzorze zaświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia nr OR.141.2020 Prezydenta Miasta z dnia 26.06.2020r.,
•    w celu prawidłowego wypełnienia deklaracji o wysokości dochodu za rok poprzedzający rok złożenia wniosku należy zapoznać się z definicją dochodu określoną w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych „za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu(…)”,
•    w celu określenia prawidłowej wysokości dochodu (zgodnego z powyższą definicją) należy kierować się danymi zawartymi w składanym za rok ubiegły zeznaniu podatkowym (PIT),
•    do wniosku prosimy nie dołączać:
-  PIT-u za rok poprzedni,
- urzędowego poświadczenia odbioru PIT-u za rok poprzedni,
- zaświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzednim, wystawionego przez urząd skarbowy;
•    w celu potwierdzenia rozliczenia się z podatku dochodowego za ostatni rok w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie należy przedstawić tylko i wyłącznie stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające powyższe,
•    w przypadku osobistego składania wniosku w obecności pracownika Wydziału Zasobów Komunalnych pracownik nie dokonuje weryfikacji merytorycznej treści wniosku ani też załączników, wniosek wraz z załączonymi dokumentami sprawdzany jest jedynie pod względem formalnym tzn. liczby złożonych wraz z wnioskiem dokumentów/załączników.

 

Druki do pobrania:


ul. Żeromskiego - Uchwała RM Chorzów - zasady naboru

ul. Żeromskiego - Zarządzenie Prezydenta Miasta - zasady naboru wniosków

ul. Żeromskiego - powierzchnia i struktura mieszkań - II nabór

ul. Żeromskiego - progi dochodowe

ul. Żeromskiego - wykaz wolnych lokali mieszkalnych 02.11.2020r.

 

 


 

 


 

 

Zakończona została procedura naboru i weryfikacji wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji przy ul. Żeromskiego w Chorzowie.

 
Spośród wszystkich wniosków zweryfikowano pozytywnie i przyznano odpowiednią liczbę punktów, tworząc tym samym listę najemców. Zanonimizowana lista dostępna jest w niżej załączonym pliku.

Pracownicy Regionalnego TBS będą kontaktować się z wnioskodawcami, aby dopełnić wszelkich formalności celem wyboru mieszkania, zawarcia umów partycypacji oraz najmu. 

 

Uprzejmie prosimy o cierpliwość, ponieważ Spółka będzie kontaktowała się z wnioskodawcami według kolejności wynikającej z listy. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na panującą epidemię, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych w bezpośrednim kontakcie.


Lista najemców Pobierz

 

  • ilość mieszkań: 42
  • budynek A ilość mieszkań: 30
  • budynek B ilość mieszkań: 12
  • powierzchnia użytkowa budynku A: 1907,9 m2
  • powierzchnia użytkowa budynku B:   674,3m2

 

 

Lokalizacja  Zobacz na mapie

 

Inwestycja budynków mieszkalnych A i B wielorodzinnych wraz z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Żeromskiego w Chorzowie zlokalizowana jest
w dzielnicy Chorzów Centrum (Śródmieście) – ul. Żeromskiego jest ulicą prostopadłą do ul. Wolności, łącząc ją z ul. W. Truchana. Obiekt nawiązuje wysokością, formą oraz wykończeniem do elewacji budynków sąsiednich uzupełniając linie zabudowy ulicy Żeromskiego.

 

Elewacja budynek A 

Elewacja budynek B 

Zagospodarowanie terenu 

 

W ramach inwestycji przy ul. Żeromskiego w Chorzowie powstaną dwa budynki mieszkalne o 5-ciu kondygnacjach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budynek A – 30 mieszkań wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi oraz z garażami wewnętrznymi.

Budynek B – w którym znajduje się 12 mieszkań, wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi, w tym 3 mieszkania przystosowane dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku.

Oba budynki dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek A posiadać będzie wejście na poziomie ulicy. Dostęp do wszystkich części budynku dla osoby niepełnosprawnej zapewniony zostanie poprzez zamontowanie dźwigu osobowego o wymiarach i przeznaczeniu umożliwiającym korzystanie osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku A nie ma przewidzianych mieszkań dla osób niepełnosprawnych.

Budynek B z uwagi na konieczność realizacji przejazdu, posiadać będzie podwyższony poziom parteru.
W tym celu zaprojektowano pochylnię dla niepełnosprawnych od strony dziedzińca oraz zainstalowany zostanie dźwig umożliwiający korzystanie przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. W budynku B zaprojektowano 3 mieszkania dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano odpowiednie szerokości drzwi do mieszkania oraz wszystkich pomieszczeń (90cm. w świetle) i łazienki o wymiarach i aranżacji zapewniającej swobodne użytkowanie.

Inwestycja przy ul. Żeromskiego liczy łącznie 42 mieszkania ( 1, 2, 3 pokojowe z łazienką, garderobą oraz aneksem kuchennym w pokoju dziennym).

Ponadto powstanie 6 zespołów garaży wolnostojących podzielonych na stanowiska.

Forma budynku A i B

Budynek mieszkalny A, 5 kondygnacyjny, w którym na parterze znajdować się będą 2 mieszkania, komórki lokatorskie oraz garaże wewnętrzne.

Na kondygnacji I znajdować się będą mieszkania z balkonami lub tarasami znajdującymi się na dachu projektowanych w budynku garaży.

Na kondygnacjach nadziemnych będą znajdowały się wyłącznie mieszkania. Będą one wyposażone w balkony, loggie lub tarasy.

Rzuty do pobrania:

- parter - kliknij tutaj

- kondygnacja I - kliknij tutaj

- kondygnacja II - kliknij tutaj

- kondygnacja III - kliknij tutaj

- kondygnacja IV - kliknij tutaj

 

Budynek mieszkalny B, 5 kondygnacyjny, w którym zaprojektowano na parterze przejazd pod budynkiem, rampę dla osób niepełnosprawnych, komórki lokatorskie. Na kondygnacji I znajdują się mieszkania.

Na kondygnacjach nadziemnych będą znajdowały się wyłącznie mieszkania.

Od strony wewnętrznego dziedzińca zaprojektowano zespoły jednostanowiskowych garaży dla samochodów osobowych w formie prostych obiektów w technologii tradycyjnej.

 

Rzuty do pobrania:

- parter - kliknij tutaj

- kondygnacja I - kliknij tutaj

- kondygnacja II - kliknij tutaj

- kondygnacja III - kliknij tutaj

- kondygnacja IV - kliknij tutaj

 

Wszystkie mieszkania zrealizowane będą w standardzie „pod klucz” tj. wyposażone w urządzenia sanitarne (miska ustępowa, natrysk, umywalka) i kuchenne (zlewozmywak, kuchenka elektryczna). Podłogi w pokojach wyłożone będą panelami podłogowymi, wydzielona część pokoi pod aneksy kuchenne i łazienki płytkami ceramicznymi, wszystkie pomieszczenia malowane farbami akrylowymi w kolorze białym, w łazienkach płytki ceramiczne na ścianach.

Mieszkania wyposażone będą również w opomiarowane instalacje: elektryczne, zimnej wody oraz ciepło na poczet centralnego ogrzewania i podgrzewania wody.  W budynku przewidziano ponadto instalacje: telewizyjną, teletechniczną i domofonową a także wentylację wywiewną hybrydową dla części mieszkalnej oraz mechaniczną wywiewną dla pomieszczeń technicznych, gospodarczych i komórek lokatorskich.

Przy budynku zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, powstanie również kompleks garaży jednostanowiskowych wraz z 6 zespołami garaży wolnostojących.

 

Dla wnioskujących o mieszkania

Inwestycja realizowana jest przy udziale rządowego programu wspierania budownictwa czynszowego tzw. finansowanie zwrotne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z BGK.

Najemcy lokali mieszkalnych będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania – Dz.U.2018, poz. 1540 ze zm.).

 

Budynek A

Lp.

Nr mieszkania / kondygnacji

Powierzchnia użytkowa mieszkania **

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego

Wysokość czynszu (12,18 zł/m2)

Wysokość kaucji (12 m-czny czynsz)

Wysokość partycypacji
1 096,50 zł/m2

1

1

parter

40,2

(2 pokoje)

1,2

489,64

5 875,68

44 079,30

2

2

parter

40,9

(2 pokoje)

1,7

498,16

5 977,92

44 846,85

3

3

I piętro

37,6

(2 pokoje)

1,8

457,97

5 495,64

41 228,40

4

4

I piętro

38,3

(2 pokoje)

1,8

466,49

5 597,88

41 995,95

5

5

I piętro

55,1

(3 pokoje)

1,9

671,12

8 053,44

60 417,15

6

6

I piętro

39,8

(2 pokoje)

1,9

484,76

5 817,12

43 640,70

7

7

I piętro

40,9

(2 pokoje)

1,8

498,16

5 977,92

44 846,85

8

8

I piętro

31,3

(1 pokoje)

1,8

381,23

4 574,76

34 320,45

9

9

I piętro

58,8

(3 pokoje)

1,7

716,18

8 594,16

64 474,20

10

10

II piętro

38

(2 pokoje)

1,7

462,84

5 554,08

41 667,00

11

11

II piętro

38,7

(2 pokoje)

1,9

471,37

5 656,44

42 434,55

12

12

II piętro

55 (3 pokoje)

1,8

669,9

8 038,80

60 307,50

13

13

II piętro

39,8

(2 pokoje)

1,8

484,76

5 817,12

43 640,70

14

14

II piętro

40,9

(2 pokoje)

1,8

498,16

5 977,92

44 846,85

15

15

II piętro

41,2

(2 pokoje)

1,8

501,82

6 021,84

45 175,80

16

16

II piętro

58,8

(3 pokoje)

1,8

716,18

8 594,16

64 474,20

17

17

III piętro

38

(2 pokoje)

1,8

462,84

5 554,08

41 667,00

18

18

III piętro

38,7

(2 pokoje)

1,8

471,37

5 656,44

42 434,55

19

19

III piętro

55

(3 pokoje)

1,8

669,9

8 038,80

60 307,50

20

20

III piętro

39,8
(2 pokoje)

2,3

484,76

5 817,12

43 640,70

21

21

III piętro

40,9

(2 pokoje)

2,3

498,16

5 977,92

44 846,85

22

22

III piętro

41,2

(2 pokoje)

2,4

501,82

6 021,84

45 175,80

23

23

III piętro

58,8

(3 pokoje)

3,2

716,18

8 594,16

64 474,20

24

24

IV piętro

38

(2 pokoje)

5

462,84

5 554,08

41 667,00

25

25

IV piętro

38,7

(2 pokoje)

5,1

471,37

5 656,44

42 434,55

26

26

IV piętro

55

(3 pokoje)

3,6

669,9

8 038,80

60 307,50

27

27

IV piętro

39,8

(2 pokoje)

2,7

484,76

5 817,12

43 640,70

28

28

IV piętro

40,9

(2 pokoje)

2,5

498,16

5 977,92

44 846,85

29

29

IV piętro

41,2

(2 pokoje)

2,5

501,82

6 021,84

45 175,80

30

30

IV piętro

58,8

(3 pokoje)

2,6

716,18

8 594,16

64 474,20

 

 Budynek B

Lp.

Nr mieszkania / kondygnacji

Powierzchnia użytkowa mieszkania **

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego

Wysokość czynszu (12,18 zł/m2)

Wysokość kaucji (12 m-czny czynsz)

Wysokość partycypacji
1 096,50 zł/m2

1

1 NSP

I piętro

46,7

(2 pokoje)

2,3

568,81

6 825,72

51 206,55

2

2

I piętro

32,9

(2 pokoje)

1,9

400,72

4 808,64

36 074,85

3

3 NSP

I piętro

45,3

(2 pokoje)

2,3

551,75

6 621,00

49 671,45

4

4 NSP

II piętro

46,7

(2 pokoje)

2,2

568,81

6 825,72

51 206,55

5

5

II piętro

32,9

(2 pokoje)

2,3

400,72

4 808,64

36 074,85

6

6

II piętro

45,3

(2 pokoje)

2,3

551,75

6 621,00

49 671,45

7

7

III piętro

46,7

(2 pokoje)

1,4

568,81

6 825,72

51 206,55

8

8

III piętro

32,9

(2 pokoje)

1,6

400,72

4 808,64

36 074,85

9

9

III piętro

45,3

(2 pokoje)

1,5

551,75

6 621,00

49 671,45

10

10

IV piętro

46,7

(2 pokoje)

3,4

568,81

6 825,72

51 206,55

11

11

IV piętro

32,9

(2 pokoje)

3,3

400,72

4 808,64

36 074,85

12

12

IV piętro

45,3

(2 pokoje)

3,6

551,75

6 621,00

49 671,45

*Podana stawka czynszowa nie uwzględnia opłat za media i wywóz nieczystości.

** W powyższym zestawieniu podano powierzchnie wynikające z projektu wykonawczego. Po wybudowaniu budynków zostanie wykonany obmiar pomieszczeń. Czynsz oraz kaucja zostaną wyliczone na podstawie zaktualizowanych powierzchni mieszkań.

 

Procedura naboru i weryfikacji wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji przy ul. Żeromskiego w Chorzowie rozpocznie się 03 sierpnia 2020 r. i będzie trwała do 17 sierpnia br.

Spośród wszystkich zweryfikowanych pozytywnie wniosków wraz z przyznaną liczbą punktów zostanie stworzona listę najemców.

Procesem zbierania i weryfikacji wniosków będzie zajmował się Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta w Chorzowie.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Wydziału Zasobów Komunalnych UM Chorzów z dopiskiem "nabór wniosków ul. Żeromskiego" można złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów poprzez wrzucenie do urny usytuowanej przy wejściu do gmachu Urzędu.

Można również przesłać je pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Chorzów Wydział Zasobów Komunalnych ul. Rynek 1 41-500 Chorzów z dopiskiem "nabór wniosków ul. Żeromskiego" lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Złożenie wniosku, osobiste lub przez pełnomocnika, może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer 32 416 50 00 wew. 411 lub wew. 224.

Wszelkich informacji dotyczących wniosków, w tym niezbędnych dokumentów do ubiegania się o najem, udzielą pracownicy Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu 32 416 50 00 wew. 411 lub wew. 224.

 

W razie pytań prosimy o kontakt.

 

Druki w wersji papierowej do pobrania w Urzedzie Miasta - parter wejscie od ul. Jagielońskiej lub w siedzibie Regionalnego TBS ul. Dąbrowskiego 76/U1 w Chorzowie.

 

Druki do pobrania:

Uchwała Rady Miasta Chorzów nr XXIII/380/2020 z dnia 28.05.2020r.

Zasady postępowania ws. o zawarcie umowy najmu

Wzór wniosku

Wzór oświadczeń

Wzór zaświadczenia o dochodach

Wzór deklaracji o wysokości dochodów

Wzór potwierdzenia najmu

Wzór oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego

Wzór oświadczenia o rezygnacji z naboru

Granice dochodów

Lista najemców

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Piotra Tomanka w Rudzie Śląskiej.
2016-06-30

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą       w Chorzowie planuje rozpoczęcie budowy mieszkań przy ulicy Piotra Tomanka w dzielnicy Orzegów.           

 W momencie zawarcia umowy najmu wpłaca się kaucję w wysokości rocznego czynszu oraz partycypację w wysokości 25% wartości odtworzeniowej tj. około 900,00 zł/m2 .

W budynku znajdą się 44 mieszkania oraz garaż podziemny z 44 miejscami parkingowymi.

Struktura mieszkań:
- 39 mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 49,84 m2 do 55,66 m
- 5 mieszkań trzypokojowych o powierzchni od 65,93 m2 do 67,06 m2.


W ramach inwestycji powstaną mieszkania o wysokim standardzie, zarówno wykończenia jak i wyposażenia, w stanie „pod klucz”. W pokojach podłogi wykończone będą panelami,  w przedpokojach, kuchniach oraz łazienkach płytkami ceramicznymi. Ściany w łazience również wykończone będą płytkami ceramicznymi. Łazienki posiadać będą pełne wyposażenie – wannę, umywalkę, ubikację oraz armaturę – baterie wannowe i umywalkowe, syfony etc.
Dodatkowo, kuchnia wyposażona będzie w zlewozmywak oraz kuchenkę elektryczną z piekarnikiem.     
Do mieszkania wystarczy wstawić meble i można mieszkać. Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska. 

Inwestycje zrealizowane

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rębaczy w Chorzowie.
2014-10-29

Mieszkania pod wynajem z docelową własnością.

Budynek został oddany do użytkowania w dniu kwietniu 2016r. Jest to budynkek 5 kondygnacyjny, w układzie 1-klatkowym, podpiwniczony, w którym zlokalizowanych jest 18 lokali mieszkalnych oraz w części piwnicznej garaż podziemny z 17 miejscami postojowymi.

Kategoria mieszkań:
1 pokojowe - 3
2 pokojowe - 13
3 pokojowe - 2
 

Budynek wyposażony jest w instalację:
- wod-kan i ciepłej wody z sieci miejskiej,
- c.o. z dala czynna,
- elektryczne, teletechniczne i domofonowe.

 

 

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościuszki w Chorzowie
2014-10-29

NAJEM Z DOCELOWĄ WŁASNOŚCIĄ.

MIESZKANIA POD KLUCZ.


Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w drugiej połowie lipca 2016r. rozpoczyna realizację kolejnej inwestycji przy ul. Kościuszki w Chorzowie. W ramach niej powstanie 61 mieszkań z częścią usługową w parterze budynku.   Jedna klatka, z 16 lokalami, będzie współfinansowana przez Miasto Chorzów               z udziałem Funduszu Dopłat. W części piwnicznej budynku zlokalizowany będzie garaż podziemny z 43 miejscami postojowymi.


Dane powierzchniowe mieszkań dla budynków A, B i C:

15 mieszkań jednopokojowych o powierzchni od 29,2 m2 do 30,4 m2

13 mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 41,1 m2 do 47,9 m2

28 mieszkań trzypokojowych o powierzchni od  50,2 m2 do 63,5 m2

5 mieszkań trzypokojowych o powierzchni -  74,3 m2


Mieszkania budowane są w systemie „pod klucz” o wysokim standardzie zarówno wykończenia, jak i wyposażenia. W pokojach na podłogach są panele, a w przedpokojach, kuchniach oraz łazienkach płytki ceramiczne.
Łazienka posiada wykafelkowane ściany i pełne wyposażenie – wannę, umywalkę, ubikację oraz armaturę – baterie wannowe i umywalkowe syfony etc.                   Dodatkowo, na wyposażeniu kuchni znajduje się zlewozmywak oraz kuchenka elektryczna z piekarnikiem.
Do mieszkania wystarczy wstawić meble i można mieszkać.

Mieszkania znajdujące się w ofercie Regionalnego TBS będzie można wykupić na własność.

Aby stać się najemcą, a w przyszłości właścicielem nieruchomości są do wyboru 2 drogi.
W pierwszej, należy wpłacić partycypację w kosztach budowy w wysokości około 1 tysiąca zł/m2 oraz kaucję w wysokości rocznego czynszu. W drugiej, najemca wpłaca również kaucję tej samej wysokości oraz partycypację w wysokości 50% ceny zakupu.
Po upływie wskazanego terminu, nie prędzej jednak niż po pięciu latach, kiedy tylko zainteresowany wyrazi taką chęć, będzie miał możliwość wykupu lokalu, dopłacając brakującą kwotę.
W pierwszym wariancie mieszkanie zostanie wycenione, a kaucja oraz partycypacja zostaną zaliczone na poczet ceny zakupu.
W drugiej najemca ma gwarancję ceny zakupu po wpłacie drugiej połowy ustalonej w dniu zawarcia umowy o partycypację w kosztach budowy.

Umowy najmu zawarte są na czas nieokreślony, bez możliwości wypowiedzenia umowy przez TBS w przypadku terminowego regulowania opłat z nim związanych.       W momencie rozwiązania umowy najmu kaucja oraz partycypacja są zwracane.

Biorąc pod uwagę ceny rynkowe mieszkań oraz mniej opłacalną ofertę deweloperską, propozycja jest bardzo korzystna i godna rozważenia

Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Karola Miarki 23-25 w Chorzowie
2011-04-07

Budynki zostały oddane do użytkowania w dniu 01 czerwca 2006r.

Jest to zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 4 kondygnacyjnych, podpiwniczonych, w których zlokalizowanych jest 67 lokali mieszkalnych.

Kategoria mieszkań:

1 pokojowe - 10
2 pokojowe - 38
3 pokojowe - 19


Budynek wyposażony jest w instalacje:
- centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - ciepło na poczet co i cwu przygotowywane jest w lokalnej kotłowni gazowej,
- wodno - kanalizacyjną,
- elektryczną,
- gazową,
- teletechniczne i domofonową.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ks. Tunkla 143 w Rudzie Ślaskiej
2011-04-07

Budynek został oddany do użytkowania w dniu 22 czerwca 2004r. Powstał w wyniku przebudowy budynku po byłym hotelu robotniczym. 
Jest to budynek niepodpiwniczony, 4-kondygnacyjny, w którym zlokalizowanych jest 40 lokali mieszkalnych.


Kategoria mieszkań:
1 pokojowe - 8
2 pokojowe - 28
3 pokojowe - 4


Budynek wyposażony jest w instalacje:
- centralnego ogrzewania - ciepło z dala czynne dostarczane przez "CARBO-ENERGIA",
- wodno - kanalizacyjną,
- elektryczną,
- gazową,
- odgromową,
- teletechniczne i domofonową.Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rudzie Śląskiej
2011-04-07

Budynek został oddany do użytkowania w dniu 08 listopada 2007r.
Jest to budynek zlokalizowany  w miejscu wyburzonej XIX wiecznej kamienicy, częściowo podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, 1-klatkowy, w którym zlokalizowanych jest 28 lokali mieszkalnych.


Kategoria mieszkań:
1 pokojowe - 7
2 pokojowe - 17
3 pokojowe - 4


Budynek wyposażony jest w instalacje:
- centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - ciepło na poczet co i cwu przygotowywane jest w lokalnej kotłowni gazowej,

- wodno - kanalizacyjną,

- gazową,

- elektryczną,
- teletechniczne i domofonową.

Budynek mieszkalny wielordzinny przy ul. Mielęckiego 16-18 w Chorzowie
2011-04-07

 


Budynek został oddany do użytkowania w dniu 12 listopada 2007r. 
Jest to budynek 5 kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, w którym zlokalizowanych jest 30 lokali mieszkalnych.


Kategoria mieszkań:
1 pokojowe - 7
2 pokojowe - 19
3 pokojowe - 4


Budynek wyposażony jest w instalacje:
- centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - ciepło na poczet co i cwu przygotowywane jest w lokalnej kotłowni gazowej,
- wodno - kanalizacyjną,
- elektryczną,
- teletechniczne i domofonową.Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fitelberga w Rudzie Śląskiej
2011-04-07

Budynki zostały oddane do użytkowania dnia 24 października 2012r.        Jest to zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 4 kondygnacyjnych, częściowo podpiwniczonych, w których zlokalizowanych jest 48 lokali mieszkalnych.

Kategoria mieszkań:

1 pokojowe - 4
2 pokojowe - 33
3 pokojowe - 11


Budynek wyposażony jest w instalacje:
- centralnego ogrzewania - ciepło z dala czynne dostarczane przez PEC
- wodno - kanalizacyjną,
- elektryczną,
- teletechniczne i domofonową.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Karola Miarki 15-15A w Chorzowie
2010-07-01 do 2011-08-31

 

Budynek został oddany do użytkowania w dniu 01 października 2011r. 
Jest to budynek 5 kondygnacyjny, w układzie 2-klatkowym, podpiwniczony, w którym zlokalizowanych jest 20 lokali mieszkalnych oraz w części piwnicznej garaż podziemny z 14 miejscami postojowymi.

 

Kategoria mieszkań:
1 pokojowe - 2
2 pokojowe - 13
3 pokojowe - 5

 

Budynek wyposażony jest w instalacje:
- centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - ciepło na poczet co i cwu przygotowywane jest w lokalnej kotłowni gazowej,
- wodno - kanalizacyjną,
- elektryczną,
- teletechniczne i domofonową.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kadeckiej 5 w Chorzowie.
2003-01-01 do 2011-08-31

Budynek został oddany do użytkowania w dniu 30 lipca 2003r. 
Budynek powstał w wyniku przebudowy i adaptacji budynku po byłym hotelu robotniczym.
Jest to budynekt 6-kondygnacyjny, podpiwniczony, w którym zlokalizowanych jest 45 lokali mieszkalnych.

Kategoria mieszkań:
1 pokojowe - 10
2 pokojowe - 30
3 pokojowe - 5

Budynek wyposażony jest w instalacje:
- centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - ciepło na poczet co i cwu przygotowywane jest w lokalnej kotłowni gazowej,
- wodno - kanalizacyjną,
- elektryczną,
- gazową,
- teletechniczne i domofonową.


Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Machy 8 w Chorzowie
2002-02-01 do 2011-08-31

Budynek został oddany do użytkowania w dniu 13 stycznia 2003r. 
Budynek powstał w wyniku adaptacji istniejącego budynku mieszkalnego uszkodzonego na skutek wybuchu gazu.
Jest to budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, w którym zlokalizowanych jest 11 lokali mieszkalnych.

Kategoria mieszkań:
1 pokojowe - 6
2 pokojowe - 5

Budynek wyposażony jest w instalacje:
- wodno-kanalizacyjną,
- gazu,
- elektryczną, teletechniczne i domofonową.


Mieszkania są wyposażone w dwufunkcyjne kotły gazowe służące do celów grzewczych i podgrzania wody.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Brzozowej 21 w Łazach
2002-01-01 do 2011-08-31

Budynek został oddany do użytkowania w dniu 12 czerwca 2002r. 
Budynek powstał w wyniku adaptacji istniejącego parterowego obiektu wykonanego w stanie surowym na budynek mieszkalny wielorodzinny,
Jest to budynek dwuklatkowy, 3 kondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, w którym zlokalizowanych jest 27 lokali mieszkalnych.

Kategoria mieszkań:
1 pokojowe - 8
2 pokojowe - 14
3 pokojowe - 5

Budynek wyposażony jest w instalacje:
- wodno-kanalizacyjną,
- gazu,
- elektryczną, teletechniczne i domofonową.


Mieszkania są wyposażone w dwufunkcyjne kotły gazowe służące do celów grzewczych i podgrzania wody.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ratuszowej 14 w Chorzowie
2000-01-01 do 2011-08-31

Budynek został oddany do użytkowania w dniu 13 listopada 2000r. 
Jest to budynek 4 kondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem,
niepodpiwniczony, w którym zlokalizowanych jest 12 lokali mieszkalnych.


Kategoria mieszkań:
1 pokojowe - 2
2 pokojowe - 8
3 pokojowe - 2


Budynek wyposażony jest w instalacje:
- wodno-kanalizacyjną,
- gazu,
- elektryczną, teletechniczne i domofonową.


Mieszkania są wyposażone w dwufunkcyjne kotły gazowe służące do celów grzewczych i podgrzania wody.Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rębaczy 2 w Chorzowie
1999-01-01 do 2011-08-31

Budynek został oddany do użytkowania w dniu 14 grudnia 1999r., powstał w wyniku przebudowy i adaptacji budynku po byłym hotelu robotniczym. Jest to budynek dwuklatkowy, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, w którym zlokalizowanych jest 45 lokali mieszkalnych.

 

Kategoria mieszkań:
1 pokojowe - 11
2 pokojowe - 31
3 pokojowe - 1
4 pokojowe - 2

Budynek wyposażony jest w instalację:
- wod-kan i ciepłej wody z sieci miejskiej,
- c.o. z dala czynna,
- elektryczne, teletechniczne i domofonowe.