O firmie

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy: 26 219 500,00 zł
Spółka wpisana jest w rejestrze Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000024919
NIP 646-23-27-129
REGON 273741035


Podstawowym przedmiotem działalności Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. 

Spółka może również: 

1) nabywać budynki mieszkalne; 

2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; 

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa; 

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych; 

5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą polegającą na: 
a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z  budownictwem mieszkaniowym; 
b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli; 
c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego; 
d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.