Warunki najmu


 Najemcą lokalu mieszkalnego w Regionalnym TBS TBS Sp. z o.o. mogą zostać osoby fizyczne, które:

 

     1. Nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w mieście w którym ubiegają się o najme tj. Chorzów, Ruda Śl. lub Łazy.


     2. Powinny wykazać związek z Miastem (Chorzów, Ruda Śl. lub Łazy) poprzez zamieszkiwanie lub pracę na terenie miasta na dzień złożenia wniosku.


     3. Osiągają dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu
         najmu mieszkania.


     4. Posiadają średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok w krym jest zawierana umowa najmu lokalu (lokale wybudowane z udziałem partycypacji tj. przy ul.: Rębaczy 1, Rębaczy 2, Karola Miarki 15-15A, Karola Miarki 23, 23A, 25, 25A, 25B, Mielęckiego 16, 18, Ratuszowa 14, Kościuszki 5A, 5B w Chorzowie oraz Dąbrowskiego 17, Ks. Tunkla 143, Fitelberga 3-3B, 5-5B w Rudzie Śląskiej), nie przekraczający zgodnie z ustawą wymienionych kwot:

 

gospodarstwo jednoosobowe     -   7 155,02zł
gospodarstwo dwuosobowe       - 10 732,54zł
gospodarstwo trzyosobowe        - 13 117,55zł
gospodarstwo czteroosobowe    - 15 502,56zł
gospodarstwo pięcioosobowe    - 17 887,57zł
gospodarstwo sześcioosobowe  - 20 272,58zł  

 

         Wyliczenia dokonano w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto
         w gospodarce narodowej w województwie śląskim za rok 2018 ogłoszonego w obwieszczeniu
         Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2019r., które wynosi 4 586,55 zł,
         przyjmując wskaźnik bazowy 1,3.


     5.  Posiadają średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok w którym jest zawierana umowa najmu lokalu (lokale na których do wpłaty jest jedynie kaucja - 12 krotnośc czynszu) lokale wybudowane bez udziału partycypacji tj. przy ul.: Rębaczy 2, Machy 8, Ratuszowa 14 w Chorzowie, Brzozowa 21 w Łazch oraz Ks. Tunkla 143 w Rudzie Śląskiej), nie przekraczający zgodnie z ustawą wymienionych kwot:

 

gospodarstwo jednoosobowe     -   6 054,25zł
gospodarstwo dwuosobowe       -   9 081,37zł
gospodarstwo trzyosobowe        - 11 282,91zł
gospodarstwo czteroosobowe    - 13 209,26zł
gospodarstwo pięcioosobowe    - 15 410,81zł
gospodarstwo sześcioosobowe  - 17 612,35zł  

 

         Wyliczenia dokonano w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto
         w gospodarce narodowej w województwie śląskim za rok 2018 ogłoszonego w obwieszczeniu
         Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2019r., które wynosi 4 586,55 zł,
         przyjmując wskaźnik bazowy 1,2.


     6. Dokonają przed podpisaniem umowy najmu wpłaty kaucji zabezpieczającej nalezności z tytułu
         najmu lokalu w wysokości 12-krotnego miesięcznego czynszu. Kaucja podlega zwrotowi do
         miesiąca od chwili opuszczenia lokalu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym
         końcowym.


     7. Dokonają przed podpisaniem unowy najmu wpłaty partycypacji, której wysokość w budynkach
         zrealizowanych uzależniona jest od kwoty partycypacji wypłaconej poprzedniemu najemcy
         zgodnie z Ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
         art. 29a ust. 5.
         Wysokość partycypacji w nowobudowanych budynkach określa uchwała Zarządu Spółki. 
         Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi najemcy nie
         później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.