Warunki najmu

Warunki najmu mieszkania 

 

Najemcą lokalu mieszkalnego w Regionalnego TBS Sp. z o.o. mogą zostać osoby fizyczne, które: 


1. Nie posiadają tytułu prawnego do innego mieszkania w mieście Chorzów, Ruda Śląska, Łazy.

  

2. Powinny wykazać związek z Chorzowem, Rudą Śląska, Łazami poprzez zamieszkiwanie bądź pracę lub naukę na  terenie miasta (do wpisania we wniosku o przydział mieszkania).


3. Osiągają dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu najmu mieszkania.


4. Posiadają średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok w którym jest zawierana umowa najmu lokalu (lokale wybudowane z udziałem partycypacji, dochód ten nie powinien przekroczyć kwot wynikających z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:


gospodarstwo jednoosobowe     -   6 626,00zł

gospodarstwo dwuosobowe       -   9 939,01zł

gospodarstwo trzyosobowe        - 12 147,68zł

gospodarstwo czteroosobowe     - 14 356,35zł

gospodarstwo pięcioosobowe     - 16 565,02zł

gospodarstwo sześcioosobowe   - 18 773,69zł 


Wyliczenia dokonano w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie śląskim za rok 2017 ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018r., które wynosi 4 247,44 zł, przyjmując wskaźnik bazowy 1,3.


Dotyczy: ul. Rębaczy 1, 2, ul. Kadeckiej 5, Karola Miarki 23, 23A, 25, 25A, 25B, 15, 15A, ul. Ratuszowej 14, ul. Mielęckiego 16,18, ul. Kościuszki 5A, 5B w Chorzowie oraz ul. Ks. Tunkla 143, ul. Fitelberga 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, ul. Dąbrowskiego w Rudzie Śląskiej.


5. Posiadają średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok w którym jest zawierana umowa najmu lokalu (lokale wybudowane przy udziale finansowania zwrotnego lub przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK), dochód ten nie powinien przekroczyć kwot wynikających z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:


gospodarstwo jednoosobowe     -   5 606,62zł

gospodarstwo dwuosobowe       -   8 409,93zł

gospodarstwo trzyosobowe        - 10 448,71zł

gospodarstwo czteroosobowe     - 12 232,63zł

gospodarstwo pięcioosobowe     - 14 271,40zł

gospodarstwo sześcioosobowe   - 16 310,18zł  


Wyliczenia dokonano w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie śląskim za rok 2017 ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018r., które wynosi 4 247,44 zł, przyjmując wskaźnik bazowy 1,2.  


Dotyczy: ul. Rębaczy 2, ul. Machy 8 w Chorzowie, ul. Brzozowej 21 w Łazach oraz ul. Ks. Tunkla 143 w Rudzie Śląskiej.


6. Dokonają przed podpisaniem umowy najmu wpłaty kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokalu w wysokości 12-krotnego miesięcznego czynszu. Kaucja podlega zwrotowi do miesiąca od chwili opuszczenia lokalu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym.