Warunki najmu

 

 

 Najemcą lokalu mieszkalnego w Regionalnym TBS TBS Sp. z o.o. mogą zostać osoby fizyczne, które:

 

1. Nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w mieście w którym ubiegają się o najem tj. Chorzów, Ruda Śl. lub Łazy.

 

2. Powinny wykazać związek z Miastem (Chorzów, Ruda Śl. lub Łazy) poprzez zamieszkiwanie lub pracę na terenie miasta na dzień złożenia wniosku.

 

3. Osiągają dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu najmu mieszkania.

 

4. Posiadają średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok w którym jest zawierana umowa najmu lokalu (lokale wybudowane z udziałem partycypacji tj. przy ul.: Rębaczy 1, Rębaczy 2, Karola Miarki 15-15A, Karola Miarki 23, 23A, 25, 25A, 25B, Mielęckiego 16, 18, Ratuszowa 14, Kościuszki 5A, 5B w Chorzowie oraz Dąbrowskiego 17, Ks. Tunkla 143, Fitelberga 3-3B, 5-5B w Rudzie Śląskiej), nie przekraczający zgodnie z ustawą wymienionych kwot:

 

 

gospodarstwo 1 os.          -           6 719,61 zł

 

gospodarstwo 2 os.          -           9 919,43 zł

 

gospodarstwo 3 os.          -           12 159,30 zł

 

gospodarstwo 4 os.          -           14 399,17 zł

 

gospodarstwo 5 os.          -           16 639,04 zł

 

gospodarstwo 6 os.          -           18 878,91 zł

 

   Wyliczenia dokonano w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie śląskim za rok 2019 ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020r., które wynosi 4 922,79 zł, przyjmując wskaźnik bazowy 1,3.

5.  Posiadają średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok w którym jest zawierana umowa najmu lokalu (lokale na których do wpłaty jest jedynie kaucja - 12 krotność czynszu) lokale wybudowane bez udziału partycypacji tj. przy ul.: Rębaczy 2, Machy 8, Ratuszowa 14 w Chorzowie, Brzozowa 21 w Łazach oraz Ks. Tunkla 143 w Rudzie Śląskiej), nie przekraczający zgodnie z ustawą wymienionych kwot:

 

 

gospodarstwo 1 os.          -           5 907,35 zł

 

gospodarstwo 2 os.          -           8 565,66 zł

 

gospodarstwo 3 os.          -           10 337,86 zł

 

gospodarstwo 4 os.          -           12 110,07 zł

 

gospodarstwo 5 os.          -           14 177,64 zł

 

gospodarstwo 6 os.          -           16 245,21 zł

   Wyliczenia dokonano w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie śląskim za rok 2019 ogłoszonego w obwieszczeniu  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 listopada 2020r., które wynosi 4 922,79 zł,  przyjmując wskaźnik bazowy 1,2.

 

 6. Dokonają przed podpisaniem umowy najmu wpłaty kaucji zabezpieczającej należności z tytułu

 

 najmu lokalu w wysokości 12-krotnego miesięcznego czynszu. Kaucja podlega zwrotowi do miesiąca od chwili opuszczenia lokalu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym.

 

 7. Dokonają przed podpisaniem umowy najmu wpłaty partycypacji, której wysokość w budynkach zrealizowanych uzależniona jest od kwoty partycypacji wypłaconej poprzedniemu najemcy zgodnie z Ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego art. 29a ust. 5.

 

 Wysokość partycypacji w nowobudowanych budynkach określa uchwała Zarządu Spółki.

 Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.